Пошук по сайту

Алгебра  лекції  Курсова робота  Рефераты  

План-конспект бінарного уроку математики І фізики в 11 класі

План-конспект бінарного уроку математики І фізики в 11 класі

План-конспект

бінарного уроку математики і фізики

в 11 класі

Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

імені Олеся Гончара

Підготували:

Климань Тамара Миколаївна, учитель математики вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель;

Заворотна Ірина Олексіївна, учитель фізики вищої кваліфікаційної категорії

2013

Тема уроку: Обробка статистичних даних
Мета уроку:

 • Узагальнити знання з математичної статистики, молекулярної фізики в контексті встановлення зв’язку з науковими досягненнями О.Г. Івахненка. Формувати практичні вміння застосовувати набуті знання при розв’язуванні прикладних задач з фізики та математики.

 • Розвивати розумову активність, уміння аналізувати, систематизувати, узагальнювати результати досліджень.

 • Виховувати патріотизм, прагнення до самовдосконалення, творчості, спонукати до вивчення історії рідного краю, його видатних людей.Тип уроку: урок практичного застосування знань, умінь і навичок.
Форма проведення уроку: бінарний
Наочність та обладнання:

мультимедійний проектор, екран;

персональні комп’ютери;

презентація в програмі Microsoft Power Point.

Хід уроку

1. Перевірка домашнього завдання, повідомлення теми,цілей і завдань уроку; актуалізація мотивації навчальної діяльності.
Учитель. Сьогоднішній урок присвячено 100-річчю з дня народження Олексія Григоровича Івахненка. Ми раді вітати гостей у нашій школі, у нашому маленькому місті, звідки пішла у світ велика людина, видатний учений сучасності.

При підготовці до уроку учнів класу було поділено на групи. Кожна група отримала попереднє завдання.

I група («Історики») вивчала біографію Івахненка, основні наукові досягнення вченого. Члени цієї групи опрацьовували краєзнавчий матеріал, виготовили тематичну газету. Напередодні було проведено зустріч учнів з автором книги «Отчий край» К. Бобрищевим, який особисто зустрічався з Олексієм Григоровичем.

Звіт групи «Історики». Інформація про О. Г. Івахненка.

Учениця. У книзі К. Бобрищева «Отчий край» читаємо: «Нині багато яскравих талантів, людей, які без найменших вагань можуть покласти свою долю на вівтар науки. Я без зайвої бравади скажу, що завжди прагнув належати до таких вчених. Наука – це моє життя. Це те , чим я дихаю, заради чого живу у білому світі»

[слайд 1]
Ці слова належать Олексію Григоровичу Івахненку – нашому славетному земляку, всесвітньо відомому вченому, який зробив видатний внесок у розвиток автоматики, кібернетики, теорії управління, інформаційних технологій та штучного інтелекту.Слайд 2

Народився майбутній вчений 30 березня 1913р. в м. Кобеляки Полтавської губернії. Його батьки були викладачами місцевих гімназій. Батько викладав математику, мати – французьку мову.

Ми горді з того, що О. Г. Івахненко – доктор технічних наук, академік, заслужений діяч наук України – є нашим земляком. Можливо, енергія і сила малої батьківщини дала йому розум, талант, енергію мислення, наукову інтуїцію, колосальну працездатність.Слайд 3

Слайд 4

Учитель. Серед багатьох наукових досягнень О.Г. Івахненка звернемо увагу на те, що він є засновником наукової школи індуктивного моделювання. Вчений сформував принципово новий підхід: дослідник може не проходити важкий дедуктивний шлях від пізнання загальних закономірностей об’єкта до створення конкретної математичної моделі. Замість цього після одержання конкретних даних спостережень дослідник висуває гіпотезу про можливий клас моделей і задає критерії вибору найкращої моделі за допомогою перебору на ЕОМ багатьох варіантів за методом групового урахування аргументів (МГУА). Ефективність методу багаторазово підтверджувалась розв’язанням складних реальних задач в екології, гідрометеорології, економіці, техніці. Результативність методу МГУА бачимо на прикладі економічної задачі (дослідження рівня інфляції). Поліном оптимальної складності, отриманий методом МГУА, дає більш точні значення, особливо при довгостроковому прогнозі.

Слайд 5

Як бачимо, індуктивне моделювання пов’язане із математичною статистикою. Тому тема нашого уроку:

Обробка статистичних даних

Слайд 6

Завдання уроку: повторити основні поняття статистики, навчитись визначати центральні тенденції вибірки та наочно зображати статистичний розподіл.

Встановити зв’язок між статистичними дослідженнями та прогнозуваннями природних процесів.
2. Актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь. Осмислення змісту і послідовності застосування способів виконання дій.

1) Учитель. IIгрупа («Теоретики») працювала над створенням довідника з основних понять математичної статистики. «Теоретики» презентують довідник, пояснюють приклади, відповідають на питання вчителя та учнів.

Учениця. Пропонуємо повторити основні поняття математичної статистики (1 частина довідника).

Що вивчає математична статистика?

Математична статистика – це наука про отримання, обробку і аналіз даних, які характеризують масові явища.

Генеральна сукупність

Множина всіх можливих результатів певного випробування.

Вибірка

Сукупність зібраних даних, на основі яких проводять дослідження.

[слайд 7]

Основні показники вибірки:

 • Мода

 • Медіана

 • Середнє значення

 • Середнє зважене значення

[слайд 8]Слайд 9

Слайд 10

Середнім значенням вибірки x, x,…,називається число 

Приклад1 1,2,5[слайд11]
Середнім зваженим значенням чиселx, x,…,з ваговими коефіцієнтами

m, m,…,називають число


Приклад 2 1,1,1,1,2,2,5,5,5,5,5


варіанта

1

2

5

частота

4

2

5
[слайд 12]
2) Колективне розв’зування задачі (закріплення поняття середнього значення вибірки та середнього зваженого значення).

Задача 31.13 (А.Г. Мерзляк та ін. «Алгебра 11»)

У деякому ліцеї одинадцятикласники, які навчаються у класах фізичного, економічного та філологічного профілів, написали контрольну роботу з математики за єдиними текстами. Виявилося, що середній бал учнів фізичного профілю дорівнював 8,9, економічного – 7,7, а філологічного – 7,1.
1.Оцініть середній бал учнів цієї школи за контрольну роботу з математики.

2.Як потрібно змінити відповідь, якщо додатково відомо, що в класі фізичного профілю навчаються 23 учні, економічного – 25 учнів, а у двох класах філологічного профілю – 46 учнів?

Учитель. Пояснити хід розв’язання задачі 1), задачі 2).
Розв’язання


Профіль

фізичний

економічний

філологічний

Середній бал

8,9

7,7

7,1

Кількість учнів

23

25

46
 1. 

 2. 

Яка з відповідей є більш коректною ?[слайд 13]
3)Продовження презентації довідника (2 частина).
Наочне представлення вибірки (полігон частот, гістограма)
Для побудови полігона на осі Ох відкладають значення , на осі Оу – значення частоти . Точки () з’єднують відрізками.

Гістограмою частот називають ступінчасту фігуру, яка складається з прямокутників, основами яких є інтервали довжиною h, а висоти дорівнюють відношенню .

[слайд 14]
Приклад полігона частот (за даними Головного управління статистики у Полтавській області).

Індекси споживчих цін (ІСЦ) у 2012-2013 роках (у % до попереднього місяця)
Слайд 15
Приклад гістограми

Щоденник температур у Кобеляках протягом квітня 2012 року (за даними Українського Гідрометцентру)
Слайд 16

4) Учитель. IIIгрупа («Практики») готувала власні статистичні проекти за наступними завданнями:

 1. провести статистичне дослідження;

 2. скласти частотну таблицю;

 3. для отриманої вибірки знайти моду, медіану, середнє значення;

 4. побудувати гістограму та полігон частот.

[слайд 17]

Захист учнівських презентацій (домашнє завдання)

[Додаток 1]
3. Самостійне виконання учнями завдань під контролем і за допомогою вчителя.

Практична робота

Учні діляться на 3 групи. Кожній групі дається таблиця (на ПК) «Рейтинг результатів ЗНО за 2008-2012 н. р. серед випускників Кобеляцького району» (за даними ХРЦОЯО) відповідно за трьома предметами: українська мова та література, історія України, математика.Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20


Завдання кожній групі (проектується на екран):

 1. Знайти середнє значення кількості абітурієнтів (у %), хто написав тести на

 • 100-124 бали;

 • 125-150 білів;

 • 150,5-183 бали;

 • 184-200 балів;

 1. Знайти медіану.

 2. Побудувати:

I група (українська мова та література) – гістограму

II група (історія України) – полігон частот

III група (математика) – кругову діаграму

[слайд 21]


 1. Звіт учнів про роботу і теоретичне обґрунтування отриманих результатів.

Аналізуються результати практичної роботи. (Результат роботи кожного учня учитель отримує на головний комп'ютер). 1 учень з кожної групи звітується про свою роботу (його результат проектується на екран).

[Додаток 2]

Учитель. Дякую за роботу. Передаю слово учителю фізики.
5.Розв’язування прикладних задач.

Учитель фізики. Методи математичної статистики, з якими ви ознайомилися на уроках математики, застосовуються для прогнозування багатьох фізичних явищ.

В одній із своїх книг О. Г. Івахненко наводить приклад прогнозування втрат води річкою Дніпро за рік. Давайте спробуємо розібратися, що саме впливає на точність прогнозу.

Пригадайте, які фактори впливають на витрати води річкою.

 • Площа поперечного перерізу русла

 • Швидкість течії

 • Випаровування води (активність Сонця)

 • Бічна фільтрація

 • Вплив сусідніх водойм

 • Використання води на потреби людини і т. д.

[слайд 22]

Зупинимося на процесі випаровування. Молекули, які вилетіли з води, утворюють «хмару» . Вони хаотично рухаються, зіштовхуються одна з одною та з молекулами інших газів, що складають повітря. Унаслідок цього молекула рідини може так близько підлетіти до її поверхні, що її «захоплять» сили міжмолекулярної взаємодії та знову повернуть у рідину. А якщо є вітер, то він відносить молекули, що вилетіли, і не дає їм змоги повернутися.

Ми не знаємо, як визначити, вітряним чи тихим буде день, а тому розглянемо випадок, коли всі молекули, які вирвалися з рідини, назад не повертаються.

За цієї умови при температурі 20 ̊С з 1 води вилітає молекул.

[слайд 23]

Задача.

Обчислити кількість молекул, що вилітають за вказаних умов з річки Дніпро (площа басейну річки 504 тис. ) за 1 с.

Слайд 24
І група Зробити скорочений запис умови

ІІ група Перетворити у 

ІІІ група Запропонувати хід розв’язання задачі

[слайд25]

Дпрямая соединительная линия 2ано:

t = 1c

S₂= 504тис. 

S₁= 1 

N₁= 

прямая соединительная линия 8


N₂ - ?
[слайд 26]

1 км = 1000м

1 км = м = см

1 = 

[слайд 27]
N₂= 504= 504

[слайд 28]
Спираючись на результати попередньої задачі (N=504), знайти масу води, що випаровується з Дніпра за 1с.

[слайд29]
Колективно обговорюємо хід розв’язання задачі. Один учень пише на дошці

І група Знайти у фізичному довіднику значення сталої Авогадро та обчислити молярну масу води.

ІІ група Перевірити правильність виведеної формули.

ІІІ група Обчислити числове значення маси води.

[слайд 30]

Дано:

Nпрямая соединительная линия 9 = 504

= 6.02

М = 18
прямая соединительная линия 10


m - ?

[слайд 31]

Учень із другої групи робить необхідні записи на дошці.


[слайд 32]

Так, число вражає. Якби дійсно випаровування відбувалося без повернення молекул у річку, то нас би чекало екологічне лихо.

Як бачимо, кожен із факторів, що впливає на втрати води Дніпром, мають ще свої нюанси, які також потрібно враховувати. Отже, при прогнозуванні цих втрат потрібно проаналізувати багато параметрів, щоб отримати точний результат.

Існує думка, що чим більше параметрів буде досліджено, тим точнішим буде результат.

Івахненко пропонує нестандартний вихід із ситуації. Він піддає аналізу лише три фактори впливу на результат (рис. із книжки Івахненка «Довгострокове прогнозування і управління складними системами», ст. 144).

Слайд 33
Але аналізує при цьому статистичні дані за останні 153 роки (сторінки 96-98 з тієї ж книги).Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Олексій Григорович одержує прогноз, який пізніше справджується.


 1. Підсумки уроку й повідомлення домашнього завдання.

Учитель математики. Методи математичної статистики використовуються у різних галузях (економіка, соціальні науки, астрономія, фізика, біологія, екологія, гідрологія, та ін.)

Учитель фізики. Ми переконалися, що статистичні дослідження дають змогу прогнозувати природні явища і процеси.

Сьогодні на уроці ми згадали лише про один напрямок діяльності О. Г. Івахненка. Але він зробив великий внесок у розвиток багатьох наукових галузей. Його життя і творчість є прикладом для наслідування. Олексій Григорович, отримавши чергову нагороду, сказав: «…як тільки я чув, що щось неможливо зробити, мене тягнуло завжди довести, що це не так…».

Слайд 37

Незабаром ви закінчуєте школу, і я бажаю вам узяти ці слова за життєве кредо.

Дякую за увагу.
Домашнє завдання: підготувати повідомлення про використання статистичних досліджень у різних галузях науки.

поділитися в соціальних мережах


Схожі:

План-конспект уроку геометрії в 7-му класі Кобеляцької зош І-ІІІ ступенів №2
Мета уроку. Узагальнити та систематизувати навчальний матеріал по темі «Трикутники»

Конспект уроку подорожі з алгебри у 7 класі вчителя математики Чернігівського...
Тема: Формули скороченого множення та узагальнення на основі формули квадрата двочлена

План-конспект уроку на тему: Аксіоми планіметрії
Навчальна: повторити зміст аксіом планіметрії, систематизувати знання й уміння учнів щодо способів застосування змісту цих аксіом...

Конспект уроку з алгебри 7 класу Підготувала та провела вчитель математики...
Мета уроку: Узагальнити та систематизувати знання учнів з теми в нестандартній формі

Конспект уроку алгебри у 9 класі Розв’язування систем рівнянь другого...
Тема: Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними (перший урок з теми)

План уроку Професія: «Електрогазозварник. Бляхар» Тема уроку
Мета уроку: ознайомити учнів з тригонометричним колом, навчити відкладати на ньому кути; сформувати уявлення про радіанне вимірювання...

Уроках математики
Урок учителя фізики Нахаєвої І. А.,, Пристосування живих організмів до дії Архімедової сили”

Розв’язування показникових рівнянь
Розробка уроку з алгебри та початків аналізу в 10 класі з використанням методів навчання математики та стратегій технології “Розвиток...

Об’ єми многогранників та тіл обертення
Розробка уроку з алгебри та початків аналізу в 11 класі з використанням методів навчання математики та стратегій технології “Розвиток...

Хід гри
Мета перевірити інтелектуальний розвиток дітей. Виявити їхні знання І нахили з математики та фізикиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
a.ocvita.com.ua
Головна сторінка