Пошук по сайту

Алгебра  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Автор: вчитель математики Городищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 Городищенської районної ради Черкаської області Погрібна Людмила Анатоліївна

Автор: вчитель математики Городищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 Городищенської районної ради Черкаської області Погрібна Людмила Анатоліївна

Автор: вчитель математики Городищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1 Городищенської районної ради Черкаської області Погрібна Людмила Анатоліївна.

Анотація матеріалу. В роботі акцентується увага на необхідність впровадження в роботу учителя математики практичних робіт на уроках з метою вироблення практичних умінь і навичок та розвитку пізнавальної активності учнів. Наведені приклади практичних робіт та поради учителю для їх проведення.
Практичне спрямування математики

Скажи мені, - я забуду.
Покажи мені, - я запам’ятаю.
Дозволь мені це зробити самому, -
це стане моїм назавжди

Проблеми сучасної освіти в Україні полягають у тому, що знання, вміння й навички, які формуються у школярів, не передбачають подальше їх застосування в різних сферах суспільного життя. У зв’язку з цим пріоритетне значення надається сьогодні освіті, яка забезпечує відповідність особистості випускника сучасним вимогам суспільства.

Сучасна школа як соціально-педагогічна система покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, які відповідали б цілям розвитку особистості й сучасним вимогам суспільства. Щоб гідно жити в сучасному світі, особистість повинна бути компетентною в різних сферах діяльності. Перед школою стоїть завдання: допомогти учням в оволодінні технологіями життєтворчості, створити умови для розкриття потенціалу самопізнання, самооцінки, самоактуалізації, саморегуляції, самоконтролю, інтеграції в соціокультурний простір. І саме розвиток вмінь застосування теоретичних знань на практиці подолає розрив між освітою і життям.

Без знання математики не можна прожити в сучасному світі. Адже математика є основою безлічі наук. Без математичних знань неможливо розвинути ніякі інші вміння: ні в інженерії, ні в космонавтиці, ні в медицині, ні в багатьох інших галузях знань. [4].

Останнім часом проблемам вдосконалення викладання математики приділяється велика увага. Розробляються нові, більш ефективні методи викладання даної науки, удосконалюються форми організації уроків. Важлива умова вдосконалення викладання математики - посилення її практичної спрямованості.

Одним із шляхів вирішення цього питання є вироблення в учнів практичних умінь і навичок та розвиток пізнавальної активності. Істотну роль у підвищенні ефективності навчання учнів відіграє сформованість у них практичних умінь і навичок геометричного характеру (конструктивно-географічних і вимірювальних), які необхідні як для вивчення математики, так і для повсякденної діяльності. [2]

Серед методів, які спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності учнів, важлива роль належить самостійній роботі. Працюючи самостійно, учні, як правило, глибше вдумуються в зміст опрацьованого матеріалу, краще зосереджують свою увагу, ніж це звичайно буває під час пояснень учителя. Тому знання, уміння і навички, набуті учнями в результаті добре організованої самостійної роботи, бувають міцнішими і ґрунтовнішими. Крім того, у процесі самостійної роботи в учнів виховується наполегливість, увага, витримка та інші важливі якості. [4].

Активізація творчої самостійності учнів, формування їх мислення і навиків до практичного застосування знань, розвиток логічного мислення найефективніше здійснюється під час практичних робіт. [3].

Однак, такій формі роботи на уроці в даний час не приділяється достатня увага. Ці роботи, як правило, виконуються не систематично, від випадку до випадку. Але хочеться відзначити, що вони мають велике виховне і освітнє значення. А саме:

 • дозволяють повніше і свідоміше усвідомити математичні залежності між величинами;

 • ознайомитися з вимірювальними і обчислювальними інструментами та їх застосуванням на практиці;

 • встановити більш тісні міжпредметні зв'язки та взаємозв’язок між розділами курсу математики;

 • урізноманітнюють уроки математики;

 • підвищують активність і самостійність учнів на уроці;

 • сприяють підвищенню якості знань учнів;

 • роблять абстрактні теоретичні положення зрозумілими, доступними, наочними;

 • вчитель має можливість здійснити диференційований та індивідуальний підхід до навчання, враховуючи індивідуальні особливості учнів. [2]

Основне призначення таких робіт - сприяти формуванню в учнів основних понять, законів, теорій, розвитку мислення, самостійності, практичних умінь і навичок, в тому числі умінь спостерігати, виконувати прості досліди, вимірювання, удосконалити навички роботи з вимірювальними приладами, аналізувати результати експерименту. Робити узагальнення і висновки. Вони дають, можливість учням більш повно і свідомо з'ясувати математичні залежності між величинами, знаходити певні закономірності, удосконалити навички ро­боти з таблицями, графіками, діаграмами тощо. [4]

Практичні роботи відповідають пізнавальним можливостям учнів, ускладнюються поступово, що сприяє поетапному формуванню системи знань, умінь і навичок учнів. Виконувати практичні роботи можна індивідуально або групою. Індивідуальна робота учнів виробляє уміння правильно, охайно і чітко виконувати креслення, проводити обчислення, удосконалювати навички наближених обчислень, практику роботи з математичними таблицями, а також встановлювати більш тісні зв'язки між різними розділами курсу математики і між різними шкільними курсами. А робота в групі формує у дітей ще й вміння та навички комунікативного характеру.

Практичні заняття вносять різноманітність в уроки математики, підвищують активність і самостійність учнів на уроці, дають можливість забезпечити підвищення якості знань учнів з математики. [8].

Практичні роботи з математики - це самостійне розв’язання учнями завдань, умови яких даються в моделях, кресленнях і деталях. Кожен учень для виконання практичної або лабораторної роботи отримує завдання на картці або моделі. Виконуючи вимірювання на моделі або кресленні, він самостійно отримує дані для розв’язання поставленого завдання.
Виконуючи такі завдання, учні набувають навичок по вимірюванню і обчисленню, вмінню поводитися з вимірювальними інструментами, що дозволяє їм знаходити раціональні шляхи розв’язання даної задачі на моделі (які елементи моделі вигідніше вимірювати, якими інструментами проводити вимірювання), швидше і точніше обчислити шукану величину, закріпити вміння застосовувати правила наближених обчислень. [6].

Багато авторів методичних посібників і вчителі вважають, що до «лабораторних занять з математики слід віднести ті самостійні роботи учнів, які виконуються за допомогою спостережень, порівнянь, вимірювальних і обчислювальних інструментів, складання таблиць, побудови графіків, дослідження математичних формул, геометричних побудов, з метою встановлення нових для учнів математичних фактів, які є основою для теоретичних висновків і узагальнень, і, згодом одержують чітке, логічне обгрунтування». [2]

Практичні роботи можуть бути організовані як у класі, так і задані додому. Залежно від обсягу та змісту матеріалу, можуть бути запропоновані на цілий урок, на частину уроку або задані у вигляді домашнього завдання. В останньому випадку необхідно на наступному уроці обговорити та проаналізувати результати, отримані учнями вдома.

Перші практичні роботи у 5 класі бажано проводити тільки в класі. Вони повинні бути нетривалими. Їх необхідно виконувати разом з учнями, використовуючи плакати, переносні дошки. На допомогу учню можна запропонувати наступну пам'ятку «Як краще виконати практичну роботу»:

 • З'ясуй поняття і властивості тієї фігури, про яку йде мова в практичній роботі;

 • Приготуй необхідні інструменти;

 • Продумай, де і як розташувати малюнок в зошиті;

 • Всі побудови виконай олівцем, виділяючи основні елементи досліджуваної фігури;

 • Дай короткі пояснення виконаним побудов;

 • Зроби, якщо потрібно, модель. [2]

Одним із засобів підвищення активності учнів є практичні роботи, пов'язані з побудовою моделі фігури. Побудувати модель фігури, про яку йдеться в задачі, або використовувати для розв’язання задачі результати вимірювання елементів даної моделі.

При виконанні практичних робіт необхідно звернути увагу на забезпечення кожного учня всім необхідним обладнанням: схемами, вимірювальними приладами; папером; спеціальними наборами лекал для побудови графіків; необхідною обов'язковою і додатковою літературою (підручники, довідники , таблиці, інструкції до робіт і т. д.).

Пояснення завдання повинно бути стислим, зрозумілим і одночасно повним. Учитель повинен вказати, скільки часу дається на виконання роботи, які вимоги ставляться до оформлення даної роботи. [2]

Практичні роботи проводяться також з метою встановлення самими учнями (шляхом вимірювань) нових для них математичних фактів. Наприклад, учні дослідним шляхом знаходять суму внутрішніх кутів трикутника, чотирикутника, довжину кола, число π і т. д.

При підготовці до доведення теорем учням дається завдання (в класі або випереджуюче домашнє завдання) провести деякі вимірювання, порівняти отримані результати і зробити висновки.

Наприклад:

 • перед доведенням теореми про середню лінію трапеції учні вимірюють довжини основ і середню лінію. Роблять обчислення. Порівнюють результати і роблять висновок;

 • учні переконуються в пропорційності відрізків, отриманих при перетині сторін кута паралельними прямими;

 • учні на окремому аркуші паперу креслять трикутник за трьома заданим елементами; потім вирізають їх і шляхом накладання переконуються, що такі трикутники збігаються, тому вони рівні.

Такі практичні роботи підвищують інтерес до математики, розвивають логічне мислення. [6].
Практична робота у 5 класі з теми «Об’єм прямокутного паралелепіпеда»

(приклади завдань на розвиток просторової уяви)

Завдання 1. Яка із заданих фігур не може бути розгорткою куба?Завдання 2. Із восьми рівних кубиків складають прямокутні паралелепіпеди. Зобрази всі можливі варіанти. Порівняй об’єми цих паралелепіпедів. [6]


Завдання 3. Які розміри паперу, з якого зробили розгортку паралелепіпеда? [6].


Завдання 4. Обчисліть об’єм фігури, зображеної на рисунку. [7]Домашнє завдання. За даною розгорткою склей прямокутний паралелепіпед та знайди його об’єм .

Практична робота у 5 класі з теми «Площі фігур» [6]

Завдання. Виконай потрібні вимірювання і обчисли площу зафарбованої частини многокутника.

фигура, имеющая форму буквы l 13рамка 14крест 15

Практична робота в 11 класі з теми «Правильні многогранники»

(для домашнього виконання):

Завдання 1. За даними розгортками склейте з паперу правильні многогранники та вкажіть їх назву:
Розгортки многогранників:


Завдання 2. Для даних в таблиці многогранників запишіть кількість елементів в порожні ячейки:

Правильні многогранники

Назва

Вид грані

Число


граней

вершин

ребер

Тетраедр
4Гексаедр (куб)8
Октаедр


12

Додекаедр
20
Ікосаедр
20
Завдання 3. Побудуйте розгортку зображених на малюнку многогранників:

Практична робота в 11 класі з теми «Прямокутний паралелепіпед» [5]:

Завдання 1. Зробіть малюнок прямокутного паралелепіпеда. Позначте на ньому : вершини, ребра а,b,c, діагональ основи d, діагональ паралелепіпеда D, кут між його  діагоналлю та площиною основи γ .Завдання 2. За малюнком та даними таблиці знайдіть невідомі елементи та величини паралелепіпеда, де S – площа бічної поверхні, V – об’єм паралелепіпеда (завдання можна диференціювати по рядках таблиці):


a

b

c

d

DS

V

3

4

5
5

12


7

24


45°


6

1045°15
17

17

Відповідь:

a

b

c

d

DS

V

3

4

5

5

10

60°

70

60

5

121330°200

7

24

25

25

25

45°

1550

4200

8

6

10

10

10

45°

280

480

15

8

17

17

17

45°

782

2040


Застосування комп'ютерної техніки робить традиційні уроки математики яскравими, насиченими. На цих уроках кожен учень працює активно, в учнів розвивається допитливість, пізнавальний інтерес. Комп'ютер дозволяє підсилити мотивацію навчання шляхом активного діалогу учня з комп'ютером, розмаїтістю й барвистістю інформації. Хочеться зауважити, що можна використовувати комп’ютерні програми для побудови графіків не тільки для полегшення роботи, але й для перевірки побудови графіків в зошиті. Також дані програми можна використовувати для вивчення властивостей графіків та їх перетворень. [1]
Практична робота з алгебри і початків аналізу з теми «Графіки показникових функцій» (для побудови графіків можна використати програми Advanced Grapher, Gran2d та інші) [1].

Завдання. Побудуйте графік заданої функції та запишіть її властивості:

з/п

Формула

Графік


Властивості функції

1.


2.Практичні роботи забезпечують єдність дій учнів і вчителя. У роботах пропонуються завдання, які допоможуть поглибити знання з предмета і провести невеликі дослідження, розвинути тему, знайти узагальнення, встановити подібність і т.д. Виконання цих завдань сприяє формуванню у дітей позитивного ставлення до навчання, допомагає побачити красу математики і сформувати навички дослідницької роботи. Таким чином, в лабораторно-практичних роботах закладено спонукання до практичної та розумової діяльності, без якої немає руху вперед на шляху оволодіння знаннями.


Використані джерела:

 1. Горох О.О. Комп’ютер на уроці математики. // Математика. – 2007. - № 2.

 2. Зімановська А.А. Проведення практичних робіт з математики. // Вісник. – 2008.

– №1.

 1. Мусіна О.І. Задачі на побудову. // Математика. – 2008. – №16.

 2.  Науково-методичні основи використання лабораторних робіт в процесі

викладання математики. – http:// www.allbest.ru

 1. Практична робота в 11 класі з теми «Прямокутний паралелепіпед». –

http://repetitor-problem.net

 1. Практичні роботи по геометрії у 5 класі. – http://www.uchportal.ru

 2. Стадник Л.Г. Математика: плани-конспекти уроків. 5 клас. – Х.: Веста:

 3. Теоретичні основи проведення практичних робіт на уроках математики. –

http://www. school3207.ucoz.ruподілитися в соціальних мережах


Схожі:

Квадратні рівняння. Повні І неповні квадратні рівняння. Мета: Сформулювати...
Цимбал Тетяна Анатоліївна, вчитель математики Орловецької зош І-ІІІ ступенів Городищенської районної ради Черкаської області

Уроках математики
Каптенко Любов Вікторівна, вчитель математики Носачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Смілянської районної ради Черкаської...

Література
Укладач: Солохова Світлана Анатоліївна, спеціаліст І категорії, вчитель математики Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...

Тести. Алгебра, 9клас. Гаврилюк І. К. Вчитель математики загальноосвітньої...
Гаврилюк І. К. Вчитель математики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №75 Запорізької міської ради Запорізької області

Тести. Алгебра, 9клас. Гаврилюк І. К. Вчитель математики загальноосвітньої...
Гаврилюк І. К. Вчитель математики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №75 Запорізької міської ради Запорізької області

Затверджую
Мечебилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Барвінківської районної ради Харківської області

1. Відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства
Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Арцизької районної ради Одеської області

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Харківської загальноосвітньої...
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №96 Харківської міської ради Харківської області

Висновки експертизи
Рецензенти: Токаренко Наталя Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...

Управління освіти Вознесенської міської ради
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
a.ocvita.com.ua
Головна сторінка