Пошук по сайту

Алгебра  лекції  Курсова робота  Рефераты  

1. Розділ математики, що вивчає властивості дій над різноманітними величинами І розв'язки рівнянь, пов’язаних з цими діями

1. Розділ математики, що вивчає властивості дій над різноманітними величинами І розв'язки рівнянь, пов’язаних з цими діями

Математичні кросворди

Алгебраічний кросвордПо горизонталі:

1. Розділ математики, що вивчає властивості дій над різноманітними величинами і розв'язки рівнянь, пов’язаних з цими діями.

2. Графік лінійної функції.

3. Розв’язок рівняння.

4. Рівність правильна при будь-яких значеннях змінних, що входять до неї.

5. Французький філософ, фізик, фізіолог, математик, основоположник аналітичної геометрії, запровадив сучасну систему координат.

6. Вираз, який є сумою кількох одночленів.

7. Незалежна змінна.

По вертикалі:

8. Добуток множників, кожний з яких дорівнює називають … числа з натуральним показником.

9. Величина, що стоїть під знаком даної функції (тобто величина, від значень якої залежать значення функції).

10. Грецького походження, означає "шар". 1

1. Син зороастрійського жерця, автор твору «Коротка книга про обчислення аль-джабра і аль-мукабале», що мав великий вплив на європейську науку і породив ще один сучасний термін «алгебра» - аль- … .

12. Буква у математичному виразі , які можна заміняти довільними числами.

Геометричний кросвордПо горизонталі:

1. Сума довжин усіх сторін многокутника є … .

2. Вчений, який ввів знак еквівалентності .

3. Паралелограм, у якого всі кути прямі.

4. Знак перпендикулярності ввів … .

5. Паралелограм, у якого всі сторони рівні.

6. Прямокутник, у якого всі сторони рівні.

7. Знак паралельності вперше знайдено в посмертному виданні (1677) однієї з праць … .

8. Чотирикутник, у якого тільки дві протилежні сторони паралельні.

9. Фігура, що складається з трьох точок, які не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які попарно поєднують ці точки.

11. Фігура, яка складається з точки – вершини кута – та двох різних півпрямих, що виходять з цієї точки, - сторін кута.

По вертикалі:

12. Фігура, яка складається з точок А1, А2, А3, … Аn і відрізків А1А2, А2А3, …, Аn-1Аn, АnА1 що жодні два сусідніх відрізки не лежать на одній прямій і ніякі два сусідніх відрізків не мають спільних точок.

Кросворд по історії математики

По горизонталі:

1) Термін, що у арабів перейшов у медиціну як мистецтво відновлення. Їм ще називали мистецтво лікаря, який вправляє людині руку або ногу..

2) Математик, що народився на о. Самос.

3) Видатний сучасний математик, що насправді не існував.

4) Автор праці "Інтегральне числення". (Ейлер).

5) Стародавній філософ, що зробив напис при вході в його акалемію:"Хто не знає геометрії сюди та не ввійде".

6) Місце народження "арабських цифр".

7) Вчений-геометр, родоначальник грецької математики.

8) На честь якої жінки-математика, за походженням італійки, названа крива лінія?

По вертикалі:

9) Наука, що тісно пов'язана з математикою,одержала назву за сто років до свого народження.

10) Автор нееклідової геометрії.

11) З яким числом пов'язана назва відомої картини Рафаеля "Сикстинська мадонна"?

12) Назва квітки, що надоно на честь французької жінки-математика, привезенонею з Індії.

13) Місце зародження геометрії, як науки.

14) Стародавня ієрогліфічна нпозиційна нумерація.

Кросворд з стереометріїПо горизонталі:

1. Від грец. «стереос» — тілесний, «метрео» — вимірюю — це розділ геометрії, в якому вивчаються фігури в просторі, а також властивості просторових фігур

2. Грецького походження, означає "валик".

3. Правильний гексаедр.

4.Многогранник, у якого дві грані — рівні n-кутники, розташовані в паралельних площинах, а решта n граней — паралелограми.

5. Тіло, отримане шляхом об'єднання всіх променів, що виходять з однієї точки — вершини, і таких що проходять через довільну плоску поверхню.

6. Правильний опуклий багатогранник. Грані - правильні трикутники, у кожній його вершині сходиться чотири ребра.

По вертикалі:

7. Геометрична фігура, частина простору, обмежена замкненою поверхнею, що складається з певної кількості плоских багатокутників.

8. Багатогранник, основа якого - багатокутник, а інші грані - трикутники, що мають загальну вершину.

9. Від грец. εικοσάς, «двадцять» і грец. —εδρον, «грань», «лице», «основа» — правильний опуклий багатогранник, двадцятигранник, одне з Платонових тіл. Кожна з 20 граней є рівностороннім трикутником. Число ребер рівне 30, число вершин — 12.

10. Грецького походження, означає "шар".

11. Багатогранник із чотирма вершинами, і з чотирма трикутними гранями, в кожній з вершин якого сходяться по 3 грані. Просто кажучи, "трикутна піраміда".

12. Призма, в основі якої є паралегорам.

13. Множина всіх точок простору, що знаходяться від заданої точки O на відстані, не більшій за дану відстань.

14. Від грец. dodeka — дванадцять і грец. hedra — грань, дванадцятигранник — правильний багатогранник, об'ємна геометрична фігура, складена з дванадцяти правильних п'ятикутників. Кожна вершина фігури є вершиною трьох правильних п'ятикутників.

Кросворд з математикиПо горизонталі:

1. Відрізок, з’єднуючий центр кола і будь-яку точку на ньому.

6. Цариця всіх наук.

9. Деяка кількість цифр.

11.Двокрапка, яk математичний знак.

По вертикалі:

2. Знак, який використовують для запису числа.

3. Прямокутний паралелепіпед у якого всі ребра рівні.

4. Назва відрізків з яких складається трикутник.

5. 100

7. Міра довжини

8. Що ми розв’язуємо на уроках математики?

10.Міра часу.

По вертикалібезымянный

1.Рух, при якому кожний промінь, що виходить з даної точки, повертається на один і той самий кут (поворот)

3.Тіло, утворене повертанням прямокутного трикутника навколо катета (конус)

4.Одна з основних геометричних фігур на площині (точка)

5.Спільна частина круга і півплощини (сегмент)

9.Буква грецького алфавіту (сигма)

10.Пряма, яка перетинає дві дані прямі (січна)

12.Сторона грані многогранника (ребро)

15.Давньогрецький учений ІІІ ст. До н.е. (Евклід)

16.”Масштаб” по-українськи (мірило)

По горизонталі

2.Твердження, яке потребує доведення (теорема)

3.Одна із сторін прямокутного трикутника (катет)

6.В математиці – межа кулі, в географії – повітряна оболонка Землі (сфера)

8.Півпряма (промінь)

9.Відношення протилежного катета до гіпотенузи (синус)

11.Одиничний вектор, що має напрям додатних півосей (Орт)

14.Твердження, яке доводять (теорема)

Справа наліво

1.Відрізок, що з’єднує дану точку з точкою на прямій і відмінний від перпендикуляра (похила)

4.Відношення протилежного катета до прилеглого (тангенс)

7.Одна із координат точки (абсциса)

10.Частина круга, яка лежить всередині відповідного центрального кута (сектор)

13.Чотирикутник, у якого тільки дві протилежні сторони паралельні (трапеція)

17.Перша буква грецького алфавіту (альфа)

Зліва направо

1.Сума довжин всіх сторін фігури (периметр)

3.Прямокутник, у якого всі сторони рівні (квадрат)

6.Добуток кількох однакових множників (степінь)

9.Тригонометрична функція кутів (секанс)

11.Одна із координат точки (ордината)

14.Буває в просторі. Кожна людина його має (тіло)

2

По колу

1.Твердження, що не потребує доведення (аксіома)

Від центра

1.Висота бічної грані правильної піраміди, що проведена на сторону основи(апофема)

2.У прямокутному трикутнику відношення прилеглого катета до гіпотенузи (косинус)

3.Частина круга, що обмежена хордою (сегмент)

4.Правильний многогранник, поверхня якого складається з дванадцяти граней, кожна з яких є правильним трикутником, з кожної вершини виходять по п’ять ребер (ікосаедр)

5.Коло, яке проходить через всі вершини многогранника (описане)

6.Відрізок, що з’єднує вершину трикутника з серединою протилежної сторони (медіана)

По горизонталі

7.Множина точок прямої, обмежених з одного боку даною точкою (промінь)

8.Поверхня, яка обмежує кулю (сфера)

9.Відрізок, що з’єднує будь-які дві точки кола (хорда)

Вверх

10.Тіло, яке складається з круга, точки, що не лежить в площині цього круга і всіх відрізків, що з’єднують дану точку з точками круга (конус)

Вниз

10.Сторони прямокутного трикутника, відмінні від гіпотенузи (катети)

11.У прямокутному трикутнику відношення протилежного катета до гіпотенузи (синус)

12.Відрізок, що з’єднує центр кола з будь-якою точкою кола (радіус)По горизонталі

1.Результат дії додавання (сума)

2.Одиниця довжини (метр)

3.Тіло, утворене обертанням прямокутного трикутника навколо катета, як навколо осі (конус)

4.Чотири по латині (тетра)

5.Число, яке розділяє від’ємні і додатні числа (нуль)

6.Циліндр – це ... обертання (тіло)

По вертикалі

1.Відсоток, яка це частина числа? (сота)

3.Одна із сторін прямокутного трикутника (катет)

7.Паралелограм, у якого всі сторони рівні (ромб)

8.Пряма, що перетинає дві інші паралельні прямі (січна)

9.Найменше натуральне число (один)

10.Фігура, яка складається з усіх точок площини, рівновіддалених від даної точки (коло)

По діагоналі

3.В прямокутному трикутнику відношення прилеглого катета до гіпотенузи (косинус)

4.Відношення протилежного катета до прилеглого (тангенс)

8.Лінія, яка сполучає середини бічних сторін трапеції (середня)

11.Висота бічної грані правильної піраміди, проведена з її вершини (апофема)По горизонталі

1.Математик, який розробив основи математичного аналізу, сформулював основні закони класичної механіки (Ньютон)

2.Хто вперше розробив питання, пов’язане з показниковою функцією, також в своїй праці він описав показникові і логарифмічні кількості (Ейлер)

3.Хто вперше склав тригонометричні таблиці і ввів географічні координати? (Гіппарх)

4.Математик, який сприяв відкриттю похідної і основ диференціального числення (Ферма)

5.Хто вперше запропонував термін „тригонометрія”? (Пітіск)

По вертикалі

6.Він ввів систему алгебраїчних символів, розвинув теорію рівнянь (Вієт)

7.Вчений, який позначив степені у вигляді чисел (Стевін)

8.Хто ввів степені з від’ємним показником? (Уоллес)

9.Хто вперше вжив термін „косинус”? (Регіомонтан)

10.Ким вперше було введено таке поняття, як „дельта-функція”? (Дірак)По горизонталі

1.Назва першої координати точки, яка розміщена в системі координат (абсциса)

3.Вчений, що вперше застосував систему координат на площині (Декарт)

5.Многочлен, що містить два доданки (двочлен)

8.Графік оберненої пропорційності (гіпербола)

9.Чотирикутник з рівними сторонами (ромб)

10.Тіло, поверхня якого обмежена плоскими многокутниками (многогранник)

11.Пряма в системі координат (вісь)

12.Твердження, що не потребує доведення (аксіома)

15.Половина діаметра (радіус)

16.Числовий множник одночлена (коефіцієнт)

19.Результат додавання (сума)

20.Друга координата точки в системі координат (ордината)

24.Частина площини, обмежена колом (круг)

25.Фігура, утворена з двох променів, що проходять з однієї точки (кут)

27.Промунь, що ділить кут пополам (бісектриса)

28.Величина, що характеризує, яку частину простору займає тіло (об’єм)

29.Оболонка кулі (сфера)

По вертикалі

1.Розділ математики (алгебра)

2.Висота бічної грані, проведена з вершини піраміди (апофема)

3.Хорда, що проходить через центр (діаметр)

4.Відношення протилежного катета до прилеглого (тангенс)

5.Складова суми (доданок)

6.Вирази, об’єднані знаком > або < (нерівність)

7.Правильна чотирикутна призма, у якої всі виміри рівні (куб)

13.Перетворення відносно точки або прямої (симетрія)

14.Математична дія (множення)

17.Невідоме (ікс)

18.Чотирикутник з двома паралельними сторонами (трапеція)

21.Частка від ділення двох виразів (дріб)

23.Частина кола, що міститься між двома точками (дуга)

25.Частина простору, обмежена сферою (куля)

26.Вісім по-грецьки (окта)

27.Замкнена крива (коло)По горизонталі

1.Наука про властивості геометричних фігур (геометрія)

2.Тіло, утворене обертанням прямокутного трикутника навколо його катета (конус)

3.Одна із сторін прямокутного трикутника (катет)

4.Відрізок, який сполучає дві точки кола (хорда)

5.Фігура, утворена обертанням кола навколо його діаметра (сфера)

6.Число, яке знаходиться під рискою дробу (знаменник)

7.Відношення прилеглого катета до протилежного (котангенс)

8.Додатна величина, що показує, скільки квадратних одиниць містить дана фігура (площа)

9.Многогранник, у якого дві грані рівні прямокутники, а решта n-граней – паралелограми (призма)

10.Відрізок, яки з’єднує дану точку з точкою на площині і відмінний від перпендикуляра (похила)

11.Відстань від точок кола до його центра (радіус)

12.Рівняння, в яких невідоме міститься під знаком кореня (ірраціональне)

По вертикалі

3.Тіло, утворене всіма відрізками, які сполучають дану точку з точками деякого круга(конус)

9.Давньогрецький вчений VI ст. до н.е. (Піфагор)

13.Спільна частина круга і півплощини (сегмент)

14.Хорда, яка проходить через центр кола (діаметр)

15.Пряма, яка перетинає дві інші прямі (січна)

16.Частина прямої, яка складається з усіх точок цієї прямої, що лежать по один бік від даної на ній точки (промінь)

17.Один із способів взаємного розміщення двох прямих (перетин)

18.Відрізок, що з’єднує вершину трикутника із серединою протилежної сторони (медіана)

19.Результат дії множення (добуток)

20.Один із компонентів при дії множення (множник)

21.Висота бічної грані правильної піраміди, проведена з її вершини (апофема)

22.Тіло, утворене обертанням прямокутника навколо його сторони (циліндр)

23.Одна із цифр (двійка)По горизонталі

1.У прямокутному трикутнику відношення протилежного катета до прилеглого (тангенс)

3.Вчений, який для прямокутного трикутника довів теорему: c2=a2+b2, де с-гіпотенуза, a і b – катети (Піфагор)

7.Тверджнення, що потребує доведення (теорема)

8.Напрямлений відрізок (вектор)

10.Відмінне від нуля число, через яке значення функції повторюється (період)

11.У прямокутному трикутнику відношення протилежного катета до гіпотенузи (синус)

13.Точка, яка рівновіддалена від усіх точок кола (центр)

14.Назвати одним словом: 1; 2; 30; 59; ... (числа)

17.Лінія в геометрії (крива)

19.Теоретичний матеріал в математиці (теорія)

20.Відрізок, що з’єднує центр кола з будь-якою точкою кола (радіус)

21.Рух, при якому кожний промінь, що виходить з даної точки, повертається на один і той самий кут (поворот)

23.Відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони (медіана)

24.Твердження що не потребує доведення (аксіома)

По вертикалі

2.Вчений, який вивів формулу для довільного трикутника AD2= (Стюарт)

3.Многогранник, у якого дві грані рівні n-кутники, а решта n граней – паралелограми (призма)

4.Результат дії ділення (частка)

5.Множина точок координатної площини, абсциси яких дорівнюють значенням аргументу, а ординати – відповідним значення функції (графік)

6.Значення змінної, яке перетворює рівняння у правильну рівність (корінь)

9.Результат дії віднімання (різниця)

10.Місце, де стереометрія вивчає властивості геометричних фігур (простір)

11.Кругле число, менше за півсотню (сорок)

12.Пряма, яка перетинає дві паралельні прямі (січна)

15.Перпендикуляр, проведений з вершини трикутника до прямої, що містить протилежну сторону трикутника (висота)

16.Відстань від початку відліку до точки, що зображає дане число (модуль)

18.Назвіть одним словом: трикутник, квадрат, коло (фігура)

21.Відрізок, який з’єднує дану точку з точкою площини і відмінний від перпендикуляра (похила)

22.Кількість секунд в п’яти годинах (триста)По горизонталі:

1.Частина прямої, яка складається з усіх точок цієї прямої, що лежать по один бік від даної на ній точки (промінь)

2.Відрізок, що є складовою ламаної (ланка)

3.Один з видів діаграм (кругова)

4.Один з видів многогранника (призма)

5.Множина точок площини, рівновіддалених від даної точки (коло)

6.Число у звичайному дробі, що стоїть під рискою дробу (знаменник)

7.Назвати одним словом: час, довжина, площа, місткість тощо (величини)

8.Одна сота частина чогось (відсоток)

9.Кут, градусна міра якого дорівнює 1800 (розгорнутий)

10.Одиниця довжини (дециметр)

11.Відрізок, що поєднує центр кола з будь-якою його точкою (радіус)

12.Проста замкнена ламана, сусідні ланки якої не лежать на одній прямій (многокутник)

По вертикалі:

1.Чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні (паралелограм)

поділитися в соціальних мережах


Схожі:

Тема: Розв’язування лінійних рівнянь з однією змінною та задач за допомогою лінійних рівнянь
Вати знання та уміння учнів щодо розв’язання лінійних рівнянь та задач на рівняння. Вдосконалити навики встановлення залежностей...

Тема: Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною
Мета: Закріпити знання учнів про практичне застосування рівнянь, зокрема до розв’язання задач. Вдосконалити навики встановлення залежностей...

Уроку: Розв’язування ірраціональних рівнянь
Мета уроку: Відпрацювати навички розв’язування ірраціональних рівнянь, продовжити роботу над пошуком Інших методів розв’язування...

М іністерство освіти І науки України
Розділ Розв’язування рівнянь зі знаком модуля за допомогою означення

Урок з використанням інтерактивних технологій Тема уроку
Мета: освітня: активізувати загальні відомості учнів про рівняння, корені рівняння,вміння розв’язувати нестандартні рівняння на основі...

Урок на тему: «Розв’язування тригонометричних рівнянь»
Мета: узагальнити І систематизувати матеріал за темою “Розв'язування тригонометричних рівнянь ”, розвивати логічне мислення, уяву,...

Урока організаційний момент
Мета уроку: Повторити відомості про квадратний корінь, властивості степенів, поняття коріня п-го степеня І арифметичного коріня п...

Підсумковий урок з алгебри у 9 класі. Функції та їх властивості. Квадратична функція. Мета уроку
Мета уроку: повторити загальні властивості функцій, а також схеми виконання основних видів геометричних перетворень графіків функцій;...

Конспект уроку алгебри у 9 класі Розв’язування систем рівнянь другого...
Тема: Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними (перший урок з теми)

Урок алгебри. Вчитель математики Червонопартизанської гімназії, Луганської обл
Тема. Система лінійних рівнянь з двома змінними та її розв’язок. Розв’язування системБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
a.ocvita.com.ua
Головна сторінка