Пошук по сайту

Алгебра  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Уроку

Уроку

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Математика
11 клас

Збірник контрольних робіт
вчитель ЗНЗ № 2

міста Ізмаїл

Кадук Марія Михайлівна


Анотація
Перша частина посібника містить орієнтовне календарно-тематичне планування з алгебри і початків аналізу та з геометрії для фізико-математичного профілю, який розрахований на 9 годин на тиждень.

Друга частина містить контрольні роботи з деяких тем математики 11 класу ( 2 рівнозначні варіанти). Зміст завдань умовно поділено на дві частини. Перша частина відповідає початковому і середньому рівням навчальних досягнень учнів і складається, як правило, з тестових завдань. Друга частина відповідає достатньому і високому рівням і складається з завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання контрольних робіт можна використовувати як для учнів профільного рівня, так і для учнів академічного рівня.

Збірник розроблено на допомогу вчителям загальноосвітніх шкіл з метою допомоги в організації та проведення оцінювання знань учнів.
Алгебра та початки аналізу – 11 (фізико – математичний профіль)
(5 годин на тиждень: у 1 семестрі – 80 годин; у 2 семестрі – 95 годин;

всього – 175 годин.)
№ п/п

Тема уроку

Дата

 1. проведенняТригонометричні функції. Розв’язування тригонометричних рівнянь.Розв’язування вправ на доведення тригонометричних тотожностей. Розв’язування тригонометричних нерівностей.Розв’язування ірраціональних рівнянь.Розв’язування ірраціональних нерівностей.Контрольна робота (діагностична). Тема 1. Границя та неперервність функції. Похідна та її застосування. (48 годин) Аналіз контрольної роботи. Корекція знань учнів. Границя послідовності. Основні теореми про границі послідовності.Поняття границі функції в точці.Доведення основних теорем про границі.Неперервність функції в точці і на проміжку.Властивості неперервних функцій.Точки розриву функції.Поняття границі функції на нескінченності. Нескінченна границя функції. Вертикальні та горизонтальні асимптоти графіка функції. (Чудові границі).Задачі, яки приводять до поняття похідної. Означення похідної.Похідні деяких елементарних функцій.Розв’язування вправ.Геометричний і механічний зміст похідної.Рівняння дотичної до графіку функції у = f(х). Зв'язок між диференційованістю і неперервністю функції.Правила обчислення похідних (похідна суми, добутку і частки). Похідна складеної функції.Похідні елементарних функцій.Розв’язування вправ на знаходження похідної заданої функції.Розв’язування вправ на знаходження похідної заданої функції.Розв’язування вправ на знаходження похідної заданої функції.Контрольна робота № 1.Аналіз контрольної роботи. Корекція знань учнів.Похідні степеневої та тригонометричних функцій.Розв’язування вправ на знаходження похідної заданої функції.Розв’язування вправ на знаходження похідної заданої функції.Розв’язування вправ.Монотонність і сталість функції. Критичні точки функції.Екстремуми функції. Необхідна і достатня умова екстремуму.Розв’язування вправ на знаходження проміжків монотонності та екстремумів функції.Загальна схема дослідження функції для

 1. побудови ії графіка.Розв’язування вправ на дослідження функції за допомогою похідної та побудову графіків функцій.Розв’язування вправ на дослідження функції за допомогою похідної та побудову графіків функцій.Знаходження найбільшого та найменшого

 1. значення функції. Розв’язування задач на знаходження найбільшого та найменшого значення функції. Розв’язування задач на знаходження найбільшого та найменшого значення функції. Розв’язування задач на знаходження найбільшого та найменшого значення функції. Розв’язування задач на знаходження найбільшого та

 1. найменшого значення функції.Розв’язування вправ.Контрольна робота № 2.Аналіз контрольної роботи. Корекція знань учнів.Друга похідна та похідні вищих порядків.

 1. Поняття опуклості функції. Точки перегину.Знаходження проміжків опуклості функції та

 1. точок перегину.Асимптоти графіка функції.Розширена схема дослідження функції.Застосування похідних до дослідження функцій та побудови їх графіків.Застосування похідних до дослідження функцій та побудови їх графіків.Застосування похідної до розв’язування рівнянь

 1. та доведення нерівностей.Застосування похідної для розв’язування задач прикладного змісту.Контрольна робота № 3.Аналіз контрольної роботи. Корекція знань учнів.Тема 2. Показникова та логарифмічна функції. (25 годин). Степінь із дійсним показником. Показникова функція, її властивості та графік. Застосування властивостей показникової функції до розв’язування завдань.Найпростіші показникові рівняння. Розв’язування показникових рівнянь. Розв’язування систем рівнянь, що містять показникові функції. Дослідження та будова графіків показникової функції. Розв’язування найпростіших показникових нерівностей. Розв’язування показникових рівнянь, нерівностей, та їх систем. Розв’язування показникових рівнянь, нерівностей, та їх систем. Контрольна робота № 4.Аналіз контрольної роботи. Корекція знань учнів.

 1. Логарифм числа. Основна логарифмічна тотожність. Застосування означення логарифма і основної логарифмічної тотожності до розвязування завдань. Основні властивості логарифмів. Формула переходу від однієї основи логарифма до іншої. Логарифмування та потенціювання. Логарифмічна функці, її графік та властивості. Похідна показникової та логарифмічної функцій. Дослідження та побудова графіків логарифмічної функції. Розв’язування найпростіших логарифмічних рівнянь. Розв’язування більш складних логарифмічних рівнянь. Розв’язування систем рівнянь, що містять логарифмічну функцію. Розв’язування логарифмічних нерівностей.Контрольна робота № 5.Аналіз контрольної роботи. Корекція знань учнів. Підсумковий урок.Тема 3. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. (14 годин). Елементи комбінаторики.Комбінаторні правила суми та добутку.Розміщення, розв’язування завдань за формулами.Перестановки, розв’язування завдань за формулами.Комбінації, розв’язування завдань за формулами.Розв’язування комбінаторних задач.Поняття випадкової події і випадкового досліду. Відносна частота події.Ймовірність події.Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення.Графічне представлення інформації про вибірку.Розвязування вправ.Контрольна робота № 6.Аналіз контрольної роботи. Корекція знань учнів. Тема 4. Інтеграл та його застосування. (25 годин). Таблиця первісних. Розв’язування завдань на обчислення первісних..Основна властивість первісної. Розв’язування завдань на обчислення первісних. Правила знаходженння первісних. Приклади задач, що приводять до поняття інтегралу. Площа криволінійної трапеції. Невизначений інтеграл. Основні методи інтегрування: метод розкладання, підстановки, інтегрування частинами). Визначений інтеграл, формула Ньютон-Лейбніца. Розв’язування завдань на обчислення визначеного інтеграла. Розв’язування завдань.Розв’язування завдань.Розв’язування завдань. Контрольна робота № 7. Аналіз контрольної роботи. Корекція знань учнів. Застосування інтеграла. Обчислення площ плоских фігур. Розв’язування завдань на знаходження площі фігур, яка обмежена графіками функцій. Розв’язування завдань на знаходження площі фігур, яка обмежена графіками функцій. Обчислення площ плоских фігур, які мають симетрію відносно прямої абсцис (чи ординат). Обчислення площ фігур. Обчислення обємів тіл простору. Обчислення обємів тіл простору.Геометричний та стереометричний зміст визначеного інтеграла. Розв’язування завдань на знаходження обємів тіл обертання (навколо осі абсцис, ординат). Розвязування вправ.Контрольна робота № 8. Аналіз контрольної роботи. Корекція знань учнів.Тема 5.Рівняння, нерівності та їх системи. Узагальнення та систематизація. (20 годин). Рівносильні перетворення рівнянь.Розв’язування рівнянь з однією змінною (заміна змінної).Застосування властивостей функції при розв’язуванні рівнянь з однією змінною.Розв’язування рівнянь з параметрами.Розв’язування рівнянь з параметрами.Рівносильні перетворення нерівностей.Розв’язування нерівностей з однією змінною (заміна змінної).Розв’язування нерівностей методом інтервалів.Розв’язування нерівностей методом інтервалів.Розв’язування нерівностей (заміна змінної).Застосування властивостей функції при розв’язуванні нерівностей.Рівносильні перетворення систем рівнянь.Розв’язування систем рівнянь.Розв’язування систем рівнянь заміною змінної.Розв’язування систем нерівностей.Розв’язування систем рівнянь та нерівностей.Розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем.Розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем.Контрольна робота № 9. Аналіз контрольної роботи. Корекція знань учнів.Повторення курсу алгебри і початків аналізу. (36 годин). Рівняння дотичної. Розв’язування вправ.Розв’язування вправ на знаходження похідної заданої функції.Розв’язування вправ на знаходження похідної заданої функції.Розв’язування вправ на знаходження проміжків монотонності та екстремумів функції.Розв’язування вправ на дослідження функції за допомогою похідної та побудову графіків функцій.Розв’язування задач на знаходження найбільшого та найменшого значення функції.Знаходження проміжків опуклості функції та

 1. точок перегину.Розв’язування показникових рівнянь.Розв’язування показникових нерівностей.Розв’язування показникових рівнянь, нерівностей, та їх систем.Основні властивості логарифмів. Розв’язування вправ.Розв’язування логарифмічних рівнянь. Розв’язування логарифмічних нерівностей.Розв’язування логарифмічних рівнянь і нерівностей.Розв’язування логарифмічних рівнянь, нерівностей, та їх систем. Розв’язування логарифмічних рівнянь, нерівностей, та їх систем.Розв’язування комбінаторних задач.Розв’язування комбінаторних задач.Розв’язування завдань на обчислення первісних.Розв’язування завдань на обчислення первісних.Розв’язування завдань на обчислення визначеного інтеграла.Обчислення площ фігур за допомогою інтегралів.Обчислення площ фігур за допомогою інтегралів.Обчислення обємів тіл простору.Розв’язування тригонометричних рівнянь.Розв’язування тригонометричних нерівностей.Розв’язування тригонометричних рівнянь та нерівностей.Розв’язування тригонометричних рівнянь та нерівностей.Перетворення тригонометричних виразів.Перетворення тригонометричних виразів.Розв’язування вправ.Контрольна робота № 10. Аналіз контрольної роботи. Корекція знань учнів.Розв’язування цікавих задач.Розв’язування нестандартних задач.Підсумковий урок.


Геометрія – 11 (фізико – математичний профіль)
4 години на тиждень: у 1 семестрі – 64 години; у 2 семестрі – 76 годин; всього – 140 годин.
№п/п

Тема уроку

Дата

 1. проведенняПаралельність прямих і площину просторі. Перпендикулярність прямих і площину просторі. Перпендикуляр і похила.Теорема про три перпендикуляри.Кути у просторіПобудова перерізів многогранників.Розв’язування вправ.Контрольна робота (діагностична). Тема 1. Координати та вектори у просторі.(28 годин). Прямокутна система координат у просторі.Відстань між точками.Координати середини відрізка.Розв’язування задач.Поділ відрізка у даному відношенні.Застосування координат до розв’язування стереометричних задач. Застосування координат до розв’язування стереометричних задач.Застосування координат до розв’язування стереометричних задач.Розв’язування вправ.Контрольна робота № 1.Аналіз контрольної роботи. Корекція знань учнів.Вектори у просторі.Рівність векторівКолінеарність векторів.Компланарність векторів.Розкладання векторів за трьома некомпланарними

 1. векторами. Додавання та віднімання векторів у просторі.Множення вектора на число. Скалярний добуток векторів. Кут між векторами.Розв’язування задач за допомогою векторів. Розв’язування задач за допомогою векторів. Рівняння площини, сфери.Застосування методу координат та векторів до розв’язування геометричних задач.Застосування методу координат та векторів до розв’язування геометричних задач.Розв’язування задач.Контрольна робота № 2.Аналіз контрольної роботи. Корекція знань учнів.Тема 2. Многогранники. (28 годин). Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Многогранні кути.Многогранник та його елементи. Опуклі

 1. многогранники. Призма. Зображення призми та побудова перерізів. Пряма і правильна призми. Бічна і повна поверхні призми. Паралелепіпед та його властивості. Прямокутний паралелепіпед. Розв’язування завдань на побудову перерізів паралелепіпеда. Перерізи многогранників. Площа бічної та повної поверхні призми. Розв’язування завдань на обчислення площі поверхні призми.Розв’язування завдань на обчислення площі поверхні призми.Розв’язування задач.Контрольна робота № 3.Аналіз контрольної роботи. Корекція знань учнів. Піраміда. Побудова піраміди та її перерізів. Зрізана піраміда. Правильна піраміда. Бічна поверхня правильної піраміди. Розв’язування задач. Площа бічної поверхні піраміди, зрізаної піраміди. Площа повної поверхні піраміди. Розв’язування завдань на обчислення площі поверхні піраміди. Розв’язування завдань на обчислення площі поверхні піраміди.Правильні многогранники. Види правильних многогранників та їх властивості. Відношення площ поверхонь подібних многогранників.Розв’язування задач.Контрольна робота № 4.Аналіз контрольної роботи. Корекція знань учнів. Підсумковий урок.Тема 3. Тіла обертання. (20 годин). Тіла і поверхні обертання. Циліндр, його елементи.Перерізи циліндра (осьовий та площиною, паралельною до основи; площиною, паралельною до його осі).Площина, дотична до циліндра.Розв’язування завдань.Вписана й описана призми. Вписана й описана призми. Розв’язування завдань. Конус, зрізаний конус, їх елементи. Перерізи конуса(осьовий та площиною, паралельною до основи; площиною, яка проходить через його вершину).Площина, дотична до конуса.Розв’язування завдань.Вписана й описана піраміди. Вписана й описана піраміди. Розв’язування завдань. Куля і сфера. Переріз кулі площиною. Частини кулі (сегмент, сектор,пояс).Площина, дотична до сфери.Розв’язування завдань.Розв’язування завдань.Контрольна робота № 5.Аналіз контрольної роботи. Корекція знань учнів. Тема 4. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл. (36 години). Об’єм тіла. Основні властивості об’ємів.Об’єми прямокутного паралелепіпеда, призми. Об’єми похилого паралелепіпеда, похилої призми. Розв’язування задач.Об’єм піраміди. Розв’язування задач.Об’єм зрізаної піраміди. Розв’язування завдань.Відношення об’ємів подібних тіл.Об’єм циліндра. Розв’язування задач.Об’єм конуса. Об’єм зрізаного конуса. Розв’язування задач.Розв’язування задач.Обєм кулі та її частин.Розв’язування задач.Контрольна робота № 6.Аналіз контрольної роботи. Корекція знань учнів.Поняття про площу поверхні. Площі бічної та повної поверхонь циліндра.Розв’язування задач.Площі бічної та повної поверхонь конуса, зрізаного конуса.Розв’язування задач.Розв’язування задач.Площа сфери.Розв’язування задач.Вписані та описані многогранники. Вписані та описані многогранники.Розв’язування задач на вписані та описані многогранники.Вписані та описані тіла обертання. Вписані та описані тіла обертання.Розв’язування задач на вписані та описані тіла обертання.Розв’язування задач на комбінацію просторових фігур. Розв’язування задач на комбінацію просторових фігур.Розв’язування задач на комбінацію просторових фігур.Розв’язування задач на комбінацію просторових фігур.Контрольна робота № 7.Аналіз контрольної роботи. Корекція знань учнів.Повторення і систематизація навчального матеріалу. (20 годин). Координати у просторі.Вектори у просторі.Розв’язування вправ на обчислення елементів призми.Розв’язування завдань на обчислення площі поверхні призми.Розв’язування вправ на обчислення об’ємів призми.Розв’язування вправ на обчислення елементів піраміди.Розв’язування завдань на обчислення площі поверхні піраміди.Розв’язування вправ на обчислення об’ємів піраміди.Конус. Розв’язування вправ.Циліндр. Розв’язування вправ.Сфера. Шар. Розв’язування вправ.Розв’язування задач на вписані та описані тіла.Розв’язування задач на комбінацію просторових фігур.Розв’язування задач на комбінацію просторових фігур.Контрольна робота № 8.Аналіз контрольної роботи. Корекція знань учнів.Розв’язування нестандартних задач.Розв’язування нестандартних задач.Розв’язування нестандартних задач.Підсумковий урок.

Діагностична контрольна робота з алгебри та початків аналізу.

Варіант 1

1.(1б) Знайдіть корені рівняння sin 4х = – 1.

а) ; б) ; в) ; г) .

2.(1б) Обчисліть значення виразу
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережах


Схожі:

Уроку: навчальна
Вчитель вітається з учнями І оголошує тему І мету уроку. Зачитує епіграф до уроку

Уроку: Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені Мета уроку
Обладнання: робочі зошити, картки для вправи «Замкнене коло», тестові завдання, довідники до уроку, презентація уроку, мультимедійний...

Уроку з алгебри для учнів 8 класу Тема уроку
Забезпечення уроку: підручник А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір «Алгебра 8», Л. Г. Стадник, О. М. Рогозін «Комплексний...

Урок (алгебра) на тему: «Формули скороченого множення»
На початку уроку кожний учень отримує аркуш настрою, де позначає, який настрій був на початку уроку І який – у кінці. За цим тренінгом...

План уроку Професія: «Електрогазозварник. Бляхар» Тема уроку
Мета уроку: ознайомити учнів з тригонометричним колом, навчити відкладати на ньому кути; сформувати уявлення про радіанне вимірювання...

План-конспект уроку геометрії в 7-му класі Кобеляцької зош І-ІІІ ступенів №2
Мета уроку. Узагальнити та систематизувати навчальний матеріал по темі «Трикутники»

Уроку Тема уроку
Основна властивість дробу. Скорочення дробів. Зведення дробів до нового знаменника

Уроку. Формувати
Тема уроку. Метод інтервалів. Розв’язування раціональних нерівностей методом інтервалів

Уроку: Дидактична
Мета уроку: Дидактична: узагальнити й систематизувати знання учнів з теми: „Функція. Властивість функції. Квадратний тричлен.”

Конспект уроку з алгебри 7 класу Підготувала та провела вчитель математики...
Мета уроку: Узагальнити та систематизувати знання учнів з теми в нестандартній форміБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
a.ocvita.com.ua
Головна сторінка